EKOP-1.1.18-2013-2013-0001 „Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása”

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő és elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

Egy Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer a rendészeti szervek vonatkozásában is szervesen illeszkedik az ügyfélközpontú szolgáltató állam kiépítése és a közigazgatás hatékony működéséhez szükséges központi elektronikus szolgáltatások kialakítása érdekében teendő szakmai lépések és fejlesztések sorába.

A Belügyminisztérium közvetlen irányítása alá eső szervezeteknél meglévő informatikai rendszerekre ráépülő, modulárisan bővíthető alkalmazás kiválthatja a manuális kereső, szűrő, kategorizáló tevékenységet és ezzel a bürokrácia csökkentése mellett, a munkafolyamatok racionalizálásával és automatizálásával gyorsíthatja az ügymenetet, optimalizálva a belső informatikai kapcsolatokat, új dimenziót teremtve az információgyűjtési és azok értékelési, elemzői módszerekben, volumenében és hatékonyságában egyaránt. Támogatja a belső és a külső együttműködő szervezetek munkafolyamatait, az elektronikus csoportmunkát, megoldást kínálva a vezetői monitoring és döntéstámogatási igényekre. Az értékelő folyamat automatizálásával a jelenlegi, manuális módszer megszűnik, így a köztisztviselők ugyanannyi idő alatt lényegesen több értékes adatot nyernek, melyek elemzésével olyan, ezzel a folyamatoptimalizálással az eddig láthatatlan összefüggések is kimunkálhatóak, és bizonyíthatóak, amelyek eddig nem voltak lehetségesek.

Mindezek eredményeként a közszférában esetlegesen megbúvó korrupciós jellegű összefonódások nagy hatékonysággal lesznek felderíthetőek, ezáltal nő az állampolgárok biztonságérzete és a közhivatalokba vetett bizalmuk, továbbá mindezek járulékos hozama lesz a hivatalok hatékonyságának növekedése.

A jelen projekt keretében megvalósítandó fejlesztés illeszkedik a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alá eső szervezeteknél meglévő informatikai rendszerekre, azokra ráépülő, modulárisan bővíthető alkalmazás.

Az NVSZ feladata a kormányzati célokban megfogalmazott elvárások maradéktalan teljesítése, mely egyúttal kijelöli a szervezet alapvető céljait. A végrehajtás érdekében indokolt és szükséges egy Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer kialakítása, amely a szakmai feladatokból adódó igényekhez igazodó, megfelelően kialakított, specializált szövegbányász alkalmazás, nyelvi– (szótőkezelés, szinonimakezelés, kifejezés kezelés), keresési– (logikai és szó elhelyezkedési viszonyok kezelése) és automatikusan kategorizáló eszközökkel. Rendelkezik beépíthető keresési logikákon alapuló tudástárakkal, amelyek lehetővé teszik a nagy mennyiségű szöveges anyagok hatékony feldolgozását, a releváns információk megtalálását és ezekből a rendszer segítségével történő automatikus információkinyerést, értékelést, elemzést, valamint alkalmas a feltárt elemek között kapcsolati háló, trend és eloszlást személtető grafikus megjelenítésre.

A pályázatunkban megfogalmazott Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer kialakítása, bevezetése az NVSZ speciális feladatköréből eredően jelentősen hozzájárulhat a közélet tisztaságának, a polgárok közigazgatásba és a kormányzati munkába vetett hitüknek a növeléséhez.

A jelen projekt beépül a BM által elfogadott Intelligens Tudásmenedzsment Rendszer koncepciójába, amely alapjai a jelen NVSZ projekttel párhuzamosan, de összhangban azzal, megvalósítás alatt áll.

1.      Az adott konstrukció által megfogalmazott célok

Az NVSZ bűnmegelőző, bűnfelderítő feladatrendszere nagyon tág, jelentős mennyiségű, elsősorban elektronikus dokumentumkör folyamatos átvizsgálását teszi szükségessé. A konstrukció célja egy feladattámogató, hatékonyságot növelő, összetett funkcionalitású, intelligens tartalomkereső és elemző informatikai megoldás bevezetése. Természetesen a rendszer kialakítása és működtetése az adatvédelmi és adatbiztonsági szempontok messzemenő figyelembevételével történik.

A rendszer által kezelendő adatforrások három nagy csoportra oszthatók:

  • nem minősített szakmai dokumentumok
  •  internetes nyilvános adatok, dokumentumok
  • minősített szakmai dokumentumok

További cél az információk közös platformra hozása, azaz a nyílt szakmai adatok mellett, az internetről kiszűrt értékes tartalmak bejuttatása a minősített anyagok mellé. Cél továbbá, egy olyan kapcsolat és összefüggés elemzési megoldás kialakítása, amely vizuális módon is megjeleníti az egymáshoz köthető entitások között rejtőző kapcsolatokat. 

2.      A konstrukció sikeres végrehajtásától elvárt eredmények

A hatékony információgyűjtés és elemző-értékelő munka érdekében kialakítandó a tudásalapú, automatikus kategorizáló, csoportosító eljárások, témák és az ezekbe integrált elemzői tudás és logikarendszer leképezése.

A rendszer segítségével eredményesebbé válik a felderítésen túlmutató értékelő és elemző munka, mivel rövidebb idő alatt, nagyobb méretű iratanyag produktív átvizsgálására nyílik lehetőség, csak a valós relevanciával bíró információkat kell feldolgozni.

A belső nyilvántartások és a külső internetes adatok összevetésével további összefüggések feltárására nyílik lehetőség, a kinyert adatok kapcsolati hálókon, összefüggési grafikonokon történő ábrázolása pedig, további mélyebb elemzést, rejtett vonalak, kapcsolati szálak felderítését teszi lehetővé, amely így szintén javítja a működési hatékonyságot.

Az Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer kialakításával és bevezetésével egyidejűleg valósítható meg az eredményesség és a hatékonyság növelése és a működési költségek csökkentése.

3.      A konstrukció sikeres végrehajtásától elvárt számszerűsíthető eredmények (az elvárt eredményekhez kapcsolva) – monitoring mutatók

Az átlagos ügykezelői időráfordítás jelentős csökkenéshez vezet, ennek okán nő az egy ügyre fordítható idő, illetve nagyobb találati aránnyal, esetlegesen rejtett összefüggéseket is ki lehet szűrni, ezáltal biztosítható a hatékonyabb munkavégzés. 

A megcélzott beruházás hatékonyságnövelő és költségcsökkentő hatásait megvizsgáltuk, és ebből vezettük le a megtérülési számításunkat. A megtérülés virtuális, hiszen a hatékonyságnövekedés a minőség hatványozott emelkedésében és az NVSZ feladatainak megfelelő időben történő elvégzésében tud első sorban jelentkezni, azaz a ténylegesen vizsgált esetek és eredménnyel záruló esetek száma hatványozottan emelkedhet.

4. Oktatás

A rendszer komplexitása miatt a vele dolgozóknak az egyes felhasználói szinteken alaposan el kell sajátítania a használathoz, adat- valamint tudásháttér karbantartáshoz, rendelkezésre álláshoz és üzemeltetéshez a szükséges ismereteket. Ezért három lépcsős oktatást – felkészítést tartunk.

5. Kapcsolódó EKOP/ÁROP más ÚSZT vagy más hazai forrásból támogatott projektek vagy előkészítés alatt álló projektek bemutatása, lehatárolása

2005-2007 között került egy Jedlik Ányos K+F projekt keretében az Európai rendőrség bűnüldözés felderítését támogató első tudásmenedzsment rendszer kialakításra. A projekt végeredményeként az ORFK megkapta az RSZR (Rendőrségi Szövegbányászati Rendszer) pilot rendszert, amely 2009-ben került éles indításra, és több mint 63 millió dokumentumban tudott tartalom alapján keresni, és ezzel a nyomozók munkáját nagymértékben támogatni. A belügyminisztérium 2012 júniusában döntést hozott, miszerint a közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek számára a régi RSZR rendszer, mint alaprendszer megújításra és kiterjesztésre kerül, egyidejűleg az alkalmazás és a hozzá tartozó motor alaplicenceinek a Minisztérium és közvetlen irányítása alá eső szervezetek számára történő korlátlan dokumentum és felhasználó számra történő kiterjesztése, beszerzése is megtörténik.

A projekt időtartama 20 hónap, tervezett befejezése 2014. szeptember 30.