Adatvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú adatkezeléseire továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) az irányadó.

Nemzeti Védelmi Szolgálat
cím:  1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49
adatvédelmi tisztviselő: dr. Rizmann Anikó r. ezredes
e-mail: nvsz @ nvsz . hu
telefon: 06-1/433-9777

Adatvédelmi irányelvek

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) feladatai ellátása során számos esetben kezel személyes adatokat.

Az adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett az NVSZ kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.
Az alábbi tájékoztatás a Nemzeti Védelmi Szolgálat állományába nem tartozók tekintetében végzett adatkezelésekre vonatkozik. Az egyes adatkezelések tájékoztatóit letölthető formában külön is az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.
A kezelt adatok védelme érdekében a NVSZ ügyviteli, személyi és műszaki intézkedések egymásra épülő rendszerével védi az adatokat. Az adatok kezelése szükség esetén a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel minősítetten, ügyviteli szempontból elkülönítetten, korlátozott hozzáférési jogosultság meghatározásával történik, az adatok kezelésének biztonságát, indokoltságát és jogalapját folyamatosan vizsgáljuk. (Az NVSZ Adatvédelmi Szabályzata, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, valamint az elektronikus kapcsolattartás módja az NVSZ honlapján elérhető: https://nvsz.hu/adatvedelem)

Amennyiben az ismertetett adatkezelésekkel kapcsolatban kérdése van, kérem, a közzétett elérhetőségek egyikén forduljon bizalommal az NVSZ adatvédelmi tisztviselőjéhez.

Az adatkezeléssel összefüggésben az érintett az NVSZ adatvédelmi tisztviselőjén keresztül:

  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
  • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
  • kérheti az adatkezelés korlátozását.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a NVSZ, mint adatkezelő szerv a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 25 napon belül válaszol. Amennyiben a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, (e-papír szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeiről a honlapon tájékoztatót talál) úgy a választ is elektronikus úton küldjük meg.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az Infotv. vagy az Rtv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az NVSZ a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a NVSZ adatvédelmi tisztviselőjét keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az NVSZ kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu, honlap: www.naih.hu). 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatkezelései:

1. Kifogástalan életvitel ellenőrzések nyilvántartása

2. NVSZ ingyenesen hívható „zöld” számára érkező hívások nyilvántartása

3. Integritás tanácsadói nyilvántartás

4. Bűnmegelőzési oktatások nyilvántartása

5. Védett objektumba belépő munkavállalók nyilvántartása

6. Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok kezelése

7. Kamarai jogtanácsosi nyilvántartás

8. Objektumvédelmi kamerarendszer

9. Vendégkártyák nyilvántartás (Látogatói nyilvántartás)

10. Esélyegyenlőségi nyilvántartás

11. Vezetői értekezletek hangfelvételeinek nyilvántartása

12. Elektronikus iratkezelő rendszerek

13. Elektronikus küldemények postai küldeménnyé alakítása – ADATFELDOLGOZÓ igénybe vételével

14. EDR forgalmazások – ADATFELDOLGOZÓ igénybe vételével

  • Adatfeldolgozó: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 1107 Bp. Száva u. 3-5
  • Nyilvántartási szám: 30310-31/7/2019.
  • Adatkezelési tájékoztató

15. Számlarend

16. Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése

17. Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése

18. Jogi képviselet peres ügyekben bíróságok és más hatóságok előtt

19. Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok

20. Beléptető rendszer

21. Bérszámfejtéshez szükséges adatok nyilvántartása

22. Munkabalesetek nyilvántartása

23. Személyügyi nyilvántartás

24. Egyenruha kapcsolattartók nyilvántartása

25. Fegyverzeti kapcsolattartók nyilvántartása

26. Koronavírus veszélyeztetettségre figyelemmel kialakított nyilvántartás

27. Látogatottsági statisztikák nyilvántartása

28. Kockázatelemzők és validálók nyilvántartása