Adatvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú adatkezeléseire továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) az irányadó.

 

Nemzeti Védelmi Szolgálat
cím:  1101 Budapest, Kerepesi u. 47-49
adatvédelmi tisztviselő: dr. Rizmann Anikó r. ezredes
e-mail: nvsz@nvsz.police.hu
telefon: 06-1/433-9777